Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Najhorsia je mlciaca vacsina...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Obec Šoporňa zverejnila protokol, správu a svoje vyjadrenie ku kontrole NKU

Miloš MajkoDátum01. 10. 2012 22:10:38Témaobec Šoporňa
200

Dobrý deň , pán Majko

dňa  25.09.2012 bola Obci Šoporňa doručená Vaša „Žiadosť o zaslanie kompletnej správy a protokolu NKÚ z vykonanej kontroly na Obecnom úrade v Šoporni podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom.

Na základe Vašej žiadosti Vám sprístupňujeme Vami požadované informácie a na e-mailovú adresu Vám elektronickou poštou zasielame v prílohe nasledovné dokumenty:

S pozdravom
Obec Šoporňa

 

- - -

1582/2012  Mgr. Milan Vlček                   01.10.2012


VEC
       Vyhovenie žiadosti o poskytnutie informácií zo dňa 24.09.2012 a poskytnutie požadovaných    
      údajov

       Vážený pan Majko,

          dňa 25.09.2012 bola Obci Šoporňa (ďalej len „obec“) doručená Vaša „Žiadosť o zaslanie kompletnej správy a protokolu NKÚ z vykonanej kontroly na Obecnom úrade v Šoporni podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Predmetné materiály žiadate zaslať e-mailom v zákonnej lehote.

     Na základe Vašej žiadosti Vám sprístupňujeme Vami požadované informácie a na e-mailovú adresu Vám elektronickou poštou zasielame v prílohe nasledovné dokumenty:

- „Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ...“, Trnava, júl 2012
- „Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ... “ Bratislava, september 2012. Súčasťou správy sú „Opatrenia k Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ...“ zo dňa 14.09.2012 
- Vyjadrenie obce Šoporňa k zisteniam NKÚ.

     Z dôvodu objektívneho informovania  Vás týmto, v prípade uverejnenia zaslaných materiálov na SOL, zároveň  žiadame o uverejnenie všetkých nami zaslaných materiálov, pretože tvoria neoddeliteľný celok a len spolu majú „vypovedaciu hodnotu“ a objektivitu o čo nám i Vám ide. 


S pozdravom
..................................................
Obec Šoporňa
Mgr. Milan Vlček, starosta

 

- - -

- Vyjadrenie obce Šoporňa k zisteniam NKÚ:

 

Dňa 02.05.2012 bol doručený na NKÚ SR Bratislava podnet na vykonanie kontroly v obci Šoporňa. Tento podnet podali poslanci OZ Šoporňa dňa 24.04.2012. Z tohto dôvodu bola Národným kontrolným úradom vykonaná kontrola na Obecnom úrade Šoporňa. Hĺbková kontrola trvala 7 týždňov a vyžiadala si vyčlenenie niekoľkých pracovníkov obce počas viacerých pracovných dní. Poslanci podali podnet na tie isté porušenia, na ktoré predtým podali trestné oznámenia. Tie isté porušenia už vyšetrovalo minimálne aj OR Policajného zboru Galanta. Hoci niekoľkí policajní vyšetrovatelia, čo vec vyšetrovali – mimochodom počas niekoľkých mesiacov - doteraz nezistili spáchanie žiadneho trestného činu, celkom evidentne určitým poslancom toto nestačí. Neváhali udať vlastnú obec pravdepodobne s cieľom, aby nevyšli z toho celého s veľkou hanbou pred občanmi, že ich niekoľko mesiacov klamú. Výsledok kontroly obce Šoporňa zo strany NKU má niekoľko strán a mimochodom opäť sa žiadne spáchanie trestného činu nepotvrdilo. K jednotlivým porušenia, ktoré boli vrámci kontroly zistené chcem uviesť nasledovné – a to aj po konzultácii týchto záverov s NKÚ.

VYJADRENIE   K  ZISTENIAM  NKÚ:

*  Rozpočet bol zostavený bez uvedenia rozpočtovej klasifikácie vo výdavkoch (1.1)

* Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom obec nerozpočtovala použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch

Konštatovanie NKÚ, že prišlo k porušeniu § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,  podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa týkalo rozpočtu obce v kontrolovanom období roku 2011, ktorý bol zostavený  v roku 2010 bez uplatnenia rozpočtovej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu a v takej podobe bol aj predložený bývalým starostom obce a schválený bývalým Obecným zastupiteľstvom v Šoporni dňa 8.11.2010 (zdôrazňujem a opakujem ešte raz dňa 8.10.2010), uznesením č. 24/OZ-2010 bod 3. a v tom čase na jeho príprave neparticipovali terajší pracovníci Obecného úradu. 

Rozpočet predložený v roku 2011 na rok 2012 obsahoval všetky náležitosti v zmysle zákona.

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 bol predložený na schválenie dňa 12.12.2011 Obecnému zastupiteľstvu v Šoporni. OZ tento návrh rozpočtu neschválilo s odôvodnením, že poslanci OZ nemali predloženú platovú inventúru, ktorú požadovali. Táto požiadavka zo strany poslancov OZ i zo strany finančnej komisie sa opakovala v roku 2011 niekoľkokrát i napriek tomu, že platová inventúra bola spracovaná a predložená finančnej komisii i poslancom OZ v podobe sumárneho vyčíslenia výšky mzdových prostriedkov a sumárneho vyčíslenia počtu zamestnancov na Obecnom úrade v Šoporni. Poslancom bolo zdôraznené, že z pohľadu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je Obec Šoporňa ako zamestnávateľ aj prevádzkovateľom a údaje o zamestnancoch, ktoré spracúva vo svojom informačnom systéme sú osobnými údajmi dotknutých osôb podľa § 3 zákona 428/2002 Z.z. a tarifné zaradenie a mzda v spojení s určenou osobou sú osobnými údajmi a ich ochrana spadá pod zákon o ochrane osobných údajov. Taktiež boli poslanci upozornení aj na ustanovenie § 25 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca. S týmto sa však poslanci obecného zastupiteľstva neuspokojili a opätovne zopakovali požiadavku na predloženie platovej inventúry.

Obec svojim hospodárením nezabezpečila vyrovnanosť bežného rozpočtu k 31.12.2011 (1.1)

* Zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce

K porušenie § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, chceme uviesť, že Obec Šoporňa sledovala a analyzovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu na rok 2011 s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. Spracované zmeny rozpočtu Obec predkladala v priebehu roka 2011 na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Šoporni, ktoré na svojich zasadnutiach v roku 2011 navrhnuté zmeny rozpočtu r. 2011 nakoniec neschválilo. Porušenie teda zavinili poslanci OZ, ktorým je vyhradené zo zákona najmä schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Prekročenie skutočných kapitálových výdavkov bolo spôsobené predovšetkým z toho dôvodu, že v schválenom rozpočte neboli zahrnuté prostriedky, ktoré sa žiadalo refundovať v období 2011- 2012 z fondov EÚ a ŠR (projekt ZŠ s MŠ Šoporňa – „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“) a finančné záväzky, vyplývajúce zo zmlúv, uzatvorených v rokoch 2009 a 2010 (zdôrazňujem a opakujem ešte raz v rokoch 2009 a 2010), ktoré bola obec povinná uhradiť, aby dodržala svoje zmluvné povinnosti. Obec bola nútená tieto staré zmluvné záväzky uhradiť aj napriek tomu, že neboli zapracované do rozpočtu, pretože obci v prípade nezaplatenia hrozili sankcie. 

* Záverečný účet obce nebol schválený  do 6 mesiacov ... (1.2)

Záverečný účet obce Šoporňa bol vypracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. § 16. V zmysle bodu g) citovaného zákona bolo hodnotenie programov obce spracované s dôrazom na najdôležitejšie položky a ich odchýlky, nakoľko ostatné programy boli vyjadrené len v percentuálnej a číselnej podobe. Obec plánovala predložiť na schválenie OZ dňa 28.06.2012. Vzhľadom  na to, že zasadnutie OZ sa v tomto termíne neuskutočnilo z dôvodu nedostatočnej účasti poslancov OZ, niektorých aj bez ospravedlnenia,  nebol ZÚ obce schválený najneskôr v termíne do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, čím Obec nekonala v súlade s § 16 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Poslanci opäť svojim konaním, čiže neúčasťou na zasadnutí OZ zavinili toto porušenie, ktoré si Obec Šoporňa v zmysle zákona splnila.

* Správa audítora nebola vyhotovená (1.3)

V čase výkonu nebola vyhotovená správa audítora za rok 2011 z dôvodu, že v zmysle  zákona je lehota na vypracovanie správy audítora do 31. 12. nasledujúceho kalendárneho roka. Nejde o porušenie zákona. Ani v správe NKÚ toto nie je posudzované ako porušenie.

* Hospodárenie s verejnými prostriedkami u vybraných položiek (2.1)

Súpisy vykonaných prác vystavuje zhotoviteľ, respektíve dodávateľ zákazky, rovnako za  stavebné náležitosti v preberacom protokole zodpovedá zhotoviteľ. Práce a zákazky boli riadne dokončené a odovzdané bez akýchkoľvek pochybností v účtovných dokladoch. Uvedené berieme na vedomie, každá náležitosť v predložených dokladoch bude riadne skontrolovaná stavebným oddelením OcÚ. Po tomto kroku bude možné naplniť podstatu zmluvy (uhradiť  faktúru). Zdôrazňujem, že dodávatelia, u ktorých boli zistené nedostatky spolupracujú už niekoľko rokov s Obcou, preto OcÚ predpokladal a spoľahol sa na to, že dodané doklady budú obsahovať zákonné náležitosti a budú predložené v súlade so zákonom.

 - preddavok v sume 1600 eur bol poskytnutý ešte v roku 2010, o tomto preddavku som ako štatutár obce nemal vedomosť. Z tohto dôvodu nebol vysporiadaný v roku 2010 na základe zmluvy z 15. Apríla roku 2010, ale až v roku 2011 po ukončení inžinierskej činnosti v rámci projektu ČOV.

 - Všetky stavebné práce a úpravy na danú zákazku prebiehali už v mesiaci jún 2011, pričom zákazka bola uhradená v mesiaci júl 2011. V mesiaci  august 2011 bola zákazka odovzdaná do užívania.  Z tohto dôvodu vznikol časový nesúlad medzi stavebnými a účtovnými dokladmi. 

 - v roku 2011 sme postupovali podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zároveň sme museli dodržať internú Smernicu o verejnom obstarávaní z roku 2006, ktorá nebola nikdy novelizovaná v zmysle zmien daných zákonom. Väčšinou bol zrealizovaný telefonický prieskum trhu, ktorým bol vybraný uchádzač s najnižšou cenou v zmysle smernice. V súčasnosti je pripravovaná interná smernica o verejnom obstarávaní hlavne z dôvodu viacerých noviel od roku 2006.

* Dotácie poskytnuté obcou neboli vyúčtované do konca rozpočtového roka (2.1)

* Dotácie boli poskytnuté bez písomnej dohody o poskytovaní dotácií

* Obec schválila VZN o poskytovaní dotácie v rozpore so zákonom

* Poskytnutý preddavok nebol vyúčtovaný do konca rozpočtovaného roka

Ohľadom poskytovania dotácií terajší pracovníci Obecného úradu postupovali „automaticky“ podľa dostupných prípadov z predchádzajúcich období a ich relevantných dokladov, pričom sa neprimerane spoľahli na to, že mnohoročné skúsenosti predchádzajúcich zamestnancov na Obecnom úrade sú dostatočnou garanciou toho, že dovtedajšie prípady boli riešené plne v súlade so zákonom i VZN. Dotácie poskytnuté obcou neboli nikdy vyúčtované do konca rozpočtového roka, čo však poslancov ani hlavnú kontrolórku obce p. Veresovú zjavne nezaujímalo. Zodpovední zamestnanci OcÚ upravia VZN o podmienkach poskytovania dotácií a návratných jednorazových finančných výpomocí fyzickým a právnickým osobám pôsobiacich na území obce Šoporňa z roku 2004, prípadne vypracujú nové VZN, ktoré nebude v rozpore so zákonom ako doterajšie. V zmysle upraveného, či nového VZN vypracujú zodpovední zamestnanci OcÚ dohody so všetkými subjektmi, ktorým obec poskytuje dotáciu a návratnú finančnú výpomoc, VZN bude obsahovať povinnosť predložiť vyúčtovanie dotácie do konca rozpočtového roka.

* Žiadosti o poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky v niektorých prípadoch neobsahovali potvrdenia o výške príjmu (2.1)

Všetky žiadosti boli predložené na komisiu sociálnu a ochrany obecného majetku, kde predsedníčka komisie Mgr. Ščípová a jej členovia nič nenamietali, doporučili schváliť ich napriek tomu, že už v predchádzajúcom volebnom období predsedníčka zastávala 4 roky túto istú funkciu a predpokladalo sa, že funkciu bude zastávať s odbornou starostlivosťou a žiadosti, ktoré prerokujú, budú obsahovať všetky potrebné náležitosti.

* Zriaďovacia listina neobsahovala formu hospodárenia, vecné a finančné vymedzenie majetku, určenie času, na ktorú sa škola zriaďuje, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete (2.1)

Porušenie zákona o štátnej správe v školstve vzniklo z dôvodu, že v zriaďovacej listine z roku 2002 vystavenej predchádzajúcim starostom chýbali náležitosti v zmysle zákona.

* Inventúrne súpisy neobsahovali obligatórne údaje (2.2)

Evidencia majetku bola do roku 2011 vedená v účtovnom dosovskom programe KEO – Veľký Krtíš, ktoré spomenuté údaje obsahoval len sčasti. Tieto údaje boli bez akýchkoľvek úprav implementované a integrované do softwaru IS Samo Trimel. Konverzia databáz prebehla úspešne, poverení pracovníci z oddelenia majetku OcÚ postupne aktualizujú všetky chýbajúce obligatórne údaje – údaj o množstve a cena za jednotku, dodržiavajúci znenie platnej legislatívy.

* Pred schválením záverečného účtu obce  a rozpočtu nebolo vypracované stanovisko (3)

Tieto porušenia sa týkajú  hlavnej kontrolórky p. Veresovej, ktorá bola upozorňovaná na porušenia pracovnej disciplíny aj písomne – avšak bez nápravy. Z toto dôvodu, že HKO jednak nedodržiavala pracovnú zmluvu a tiež z dôvodu, že neplnila svoje povinnosti v zmysle zákona, dávam ako starosta návrh na jej odvolanie z funkcie. Pokiaľ si pamätáte, posledná HKO bola odvolaná tiež veľmi striktne, ak si svoje povinnosti neplnila.

* Obec neuvádzala dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly (3)

K porušeniu § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zodpovedné osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania, chceme uviesť, že zo strany zodpovednej pracovníčky Obecného úradu v Šoporni boli aj v roku 2012 uskutočnené následné konzultácie o vyznačovaní dátumu vykonania predbežnej finančnej kontroly na platobnom poukaze s hlavnou kontrolórkou obce p. Veresovou, ktorá po oboznámení sa s vyplneným platobným poukazom nemala žiadne pripomienky k tomu, že platobný poukaz neobsahuje dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly. Platobný poukaz k účtovnému dokladu je výstup z informačného účtovného systému - formálne náležitosti upravuje technik firmy. Ide o zlyhanie osôb pospisujúcich sa napríklad na faktúrach, čo nerobí starosta, ale príslušní zamestnanci obce vrátane systémového zlyhania zo strany HKO p. Veresovej.

* HKO (3)

Na pripomenutie fakty:

Zamestnávateľ – Obecný úrad Šoporňa s p. Veresovou okamžite skončil pracovný pomer ku dňu 26.04.2012 z dôvodu viacerých aj opakujúcich sa porušovaní pracovnej disciplíny. P. Veresová na dovtedajšie upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny nikdy nereagovala aj napriek ich riadnemu doručeniu. To čo iní zamestnanci nemôžu by údajne ona mala mať dovolené.

NKU konštatoval, že obec nepostupovala v súlade so zákonom o obecnom zriadení, ak s HKO skončila pracovný pomer a zároveň nebola HKO odvolaná z funkcie.

Obec je presvedčená, že okamžité skončenie pracovného pomeru bolo dané v súlade s príslušnými ustanovenia Zákonníka práce a na základe skutkových okolností, o ktorých bolo potvrdené (aj na NKÚ), že sú dôvodmi na odvolanie HK z funkcie.

NKU nekonštatoval, že obec nepostupovala v súlade so Zákonníkom práce.

Vzniká teda právny paradox, že zatiaľ platí stav, že HKO ako zamestnanec sa riadi Zákonníkom práce a bol s ňou platne skončený pracovný pomer a na druhej strane sa obci vyčíta, že nepostupovala podľa zákona o obecnom zriadení, keď tento pracovný pomer riadne ukončila v súlade so Zákonníkom práce. Na náš priamy dopyt na NKÚ, ako toto zladiť dohromady nám bolo povedané, že sa musí zmeniť zákon. na to oni nemajú páky a ani obec.

Takisto je pravdou, že p. Veresová formálne podala veľmi jednoduchú žalobu na súde v tejto veci, avšak súd s tou žalobou ešte vôbec nezaoberal a nevyhovel jej. Pokojne teda môže nastať situácia, že súd potvrdí platnosť okamžitého skončenia, ale NKÚ tvrdí opak. Kto má potom pravdu? Celkom zrejme pôjde zrejme o právnickú „prestrelku“, podobne ako tomu bolo pri takzvanom referende, kde nakoniec všetky úrady, vrátane prokuratúry a Úradu vlády dali za pravdu obci a nie nespokojným poslancom. Kto z toho mal osoh v takzvanom referende? Zlepšila si obec reputáciu na verejnosti tým, že bola v televízii? ako tomu bude teraz. Uvidíme. Rozhodne súd.

Nie je sporné to, že HK nebola v čase výkonu kontroly NKÚ odvolaná a naďalej bola vo funkcii, čo zhodne tvrdí NKÚ a aj obec Šoporňa. Obec však neeviduje žiadne jej aktivity a ani plnenie zákonov, čo HKO robiť má.

Nemá oporu v platnom právnom poriadku a priamo nevyplýva zo žiadneho zákona, že odvolanie z funkcie hlavného kontrolóra OZ sa vyžaduje na to, aby obec mohla ukončiť pracovnoprávny vzťah s HK. Bolo by to vítaným spresnením vzťahu medzi obcou a HK, ak by takéto ustanovenie v právnom poriadku – či už v Zákone o obecnom zriadení alebo v Zákonníku práce – existovalo. Žiaľ dnes tomu tak nie je.

Je faktom, že pracovný vzťah medzi HK a obcou sa riadi Zákonníkom práce a žiadne ustanovenie Zákonníka práce nevytvára žiadnu výnimku smerom voči HK v tom smere, že by HK mohol snáď menej alebo vôbec nemusel riadne plniť svoje pracovné povinnosti či dodržiavať pracovnú disciplínu a niesť za neplnenie/nedodržanie aj patričné následky tak, ako sú definované v Zákonníku práce. Určite nikto, a ani NKÚ, nespochybňuje, že jedinou inštitúciou, ktorá o žalobe o neplatnosti skončenia pracovného pomeru s HKO môže právoplatne rozhodnúť je iba súd – je to výlučná právomoc súdov v zmysle § 7 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Čiže NKÚ o tom rozhodovať nemohla ani nerozhodla.

Obec Šoporňa má záujem, aj v záujme iných obcí a miest na Slovensku, aby vzniklo jednoznačné súdne stanoviska k tejto problematike, ktoré doteraz úplne absentuje. Aby teda súd konečne objasnil, aký postup treba zvoliť v takýchto prípadoch. myslím si, že sa tým zviditeľníme aspoň v odborných kruhoch v pozitívnom svetle. Uvítali by to aj na NKÚ, aby konečne nejaký súd o tom rozhodol.

- - -

- „Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ...“
- „Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami ... “

dokumenty sú priložené ako súbory  .PDF

 

 


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign