Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Ludia netusia, aku maju moc...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Stanovisko starostu obce Šoporňa k údajnému referendu o odvolaní starostu

Miloš MajkoDátum27. 02. 2012 15:47:01Témaobec Šoporňa
200

Stanovisko starostu obce Šoporňa k údajnému referendu o odvolaní starostu

Vážení občania,

v posledných týždňoch a mesiacoch sme v našej obci svedkami udalostí, ktoré nemajú v novodobej histórii obce obdobu. Skupina poslancov obecného zastupiteľstva (OZ) vrátane neúspešného kandidáta na starostu organizuje podpisovanie petície na odvolanie starostu či podáva na starostu trestné oznámenia, pričom na to nemá jeden objektívny dôvod a nikto zatiaľ skutočne nepreukázal, že by starosta postupoval v rozpore so zákonom (ani polícia - vyšetrovatelia). Bez problémov používajú aj neférové metódy a rozširujú celkom klamlivé údaje po obci.
K samotnej petícii chcem uviesť, že uznávam legitímnosť tohto inštitútu ako jednej z foriem priamej demokracie. Je podľa mňa dobre, že takáto možnosť v zákonoch existuje.
Aj pri petícii a aj pri referende je potrebné dodržiavať zákon a postup stanovený zákonom. A od neho sa ani Obec Šoporňa a ani starosta odchýliť nemôžu. Postup petičného výboru a predsedu petičného výboru však nie je v súlade so zákonom, rovnako ako ani následný postup obecného zastupiteľstva. Nemôžem preto konať inak, ako nezákonné postupy odmietať a nepodieľať sa na porušovaní právnych predpisov. Dovoľte mi v stručnosti zhrnúť najdôležitejšie fakty tohto prípadu a informovať Vás o tom, čo sa vlastne deje:

1) Pán poslanec Bc. Macho predložil petíciu za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce výlučne iba poslancom OZ dňa 12.12.2011 priamo na zasadnutí OZ. Petícia spolu so sprievodným listom v 3 výtlačkoch, mali byť následne doručené aj do podateľne Obecného úradu, o čom bolo aj prijaté uznesenie č. 35 bod 2. Následne sa dožadovali doručenia do podateľne Obecného úradu ešte v ten deň o cca 20.30 hod. (kedy, ako sami  uznáte, už podateľňa otvorená nie je). V zmysle uznesenie č. 35 bod 2 sa teda mala petícia doručiť do podateľne Obecného úradu do troch dní, s tým že si ju následne určená komisia prevezme z dôvodu overenia platnosti podpisov na petícii. Dňa 13.12.2011 doručil pán Bc. Macho do podateľne Obecného úradu dva výtlačky „Sprievodného listu k odovzdaniu petície za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu Obce Šoporňa“, nie však samotnú petíciu a ani petičné podpisové hárky. Vlastne sa ani dosť dobre nevie, čo presne je na tých hárkoch v skutočnosti naozaj napísané.

Podľa § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „petíciu overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.“.

Podľa § 1 ods. 1 zákona o obecnom zriadení „obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“.

Podľa § 16 ods. 2 zákona o obecnom zriadení „obecný úrad najmä zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,...“.

Podľa § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení „orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.“.

Nie je zložité pochopiť, že obecné zastupiteľstvo je orgánom obce a petícia sa má doručovať Obecnému úradu, nakoľko ten je podateľňou OBCE a nie obecnému zastupiteľstvu. S doručením petície obecnému zastupiteľstvu teda nespája zákon žiadne právne účinky. Predseda petičného výboru p. Bc. Macho doručil obci len 2 výtlačky sprievodného listu k petícii, nie samotnú petíciu a ani petičné hárky, bez ktorých nie je možné overiť platnosť podanej petície.

2) Dňa 22.12.2011 Obec Šoporňa preto v zmysle § ods. 5 zákona o petičnom práve vyzvala pána Bc. Macha na odstránenie nedostatkov podania. Jeho podanie bolo totiž neúplné a jeho nedostatky bolo potrebné v zmysle zákona odstrániť. Obec mu vysvetlila ako nedostatky odstrániť (predložiť petíciu a podpisové hárky) aj s vysvetlením, že inak petíciu v zmysle zákona odloží. Nakoľko však ani po telefonických výzvach a ani po písomnej výzve na odstránenie nedostatkov podania, doručenej pánovi Bc. Machovi dňa 28.12.2011, neodstránil vyššie spomínané nedostatky v lehote do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, Obec Šoporňa petíciu odložila.

Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve „ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej správy bezodkladne vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, ktorá petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, orgán verejnej správy petíciu odloží.“.

Do dnešného dňa preto nebola v zmysle zákona a vyššie uvedených skutočností doručená obci žiadna petícia a ani petícia, ktorej obsahom by mal byť návrh na vyhlásenie miestneho referenda.

3) Na zasadnutí OZ ešte dňa 12.12.2011 bolo schválené Uznesenie č. 39: „Určuje: 1. Komisiu na overenie platnosti podpisov na petícii za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce Šoporňa v zložení: Mgr. Erika Ščípová, p. Pavol Masaryk, p. Miroslav Baran a p. Miroslav Kovaľ.“. Výkon tohto uznesenia bol starostom pozastavený, pretože žiadna petícia  v tom čase stále nebola obci doručená a logicky ani žiadna komisia nemohla overovať podpisy na stále ešte podľa zákona nepodanej petícii. Komisia sa následne neoprávnene domáhala sprístupnenia zoznamu voličov. Komisia v tom čase nebola kreovaná a určená, nemala právnu legitimitu (z dôvodu uplatnenia sistačného práva starostu obce v súlade so zákonom). Preto jej obec nemohla sprístupniť zoznam voličov.

Následne sa dňa 06.02.2012 konalo ďalšie zasadnutie OZ, na ktorom poslanci OZ prijali Uznesenie č. 46: „OZ schvaľuje návrh na prelomenie sistačného práva starostu obce.“. Z kontextu či diskusie by asi snáď bolo možné vyvodiť o čo poslancom išlo - chceli zrejme opätovne schváliť návrh na schválenie komisie na overenie platnosti podpisov – avšak z textu samotného uznesenia to pre jeho nezrozumiteľnosť dosť dobre možné nie je. Aj táto formulácia predmetného uznesenia poukazuje na nepripravenosť (alebo nekompetentnosť ?) poslancov OZ pri príprave a iniciatíve uskutočnenia referenda a neúctu voči občanom, ktorí petíciu podpísali, keďže ich podpisy a snaha vyšli nazmar.

4) Na tom istom zasadnutí OZ dňa 06.02.2012 po vyhlásenej párminútovej prestávke a prerokovaní ďalších 3 bodov programu predstúpila „novovytvorená“ komisia (t.j. poslanci, ktorí nepretržite rokovali na OZ), ktorá údajne za ten čas skontrolovala petičné hárky s vyše 1100 podpismi (bez ich posúdenia a porovnania so zoznamom voličov podľa osobitného zákona, nakoľko ho nemala k dispozícii) a skonštatovala, že petícia spĺňa zákonné náležitosti. Zo zasadnutia tejto Komisie však neexistuje žiadna zápisnica, ktorá by potvrdzovala to, čo konkrétne (a či skutočne všetky zákonné náležitosti) táto komisia preverila. Existuje len ústne stanovisko povedané na zasadnutí OZ. Iba pripomínam, že petíciu obec nemá stále k dispozícii a nikto ju de facto verejne nevidel.

5) Na tom istom zasadnutí OZ dňa 06.02.2012 sa ďalej sa v rámci diskusie už rokuje o zriadení dvoch okrskových komisií, o konkrétnom dátume konania referenda, o konkrétnej otázke, ktorá bude voličom položená a o konkrétnom zložení obecnej a okrskových komisií. Následne bolo prijaté Uznesenie č. 52 v znení: „OZ schvaľuje vyhlásenie miestneho referenda, jeho termín, otázku a komisie.“ Opäť snáď z kontextu či diskusie by snáď bolo možné vyvodiť o čo poslancom išlo - vyhlásiť referendum – avšak z textu samotného uznesenia to pre jeho nezrozumiteľnosť dosť dobre možné nie je. Opäť dôkaz o ich nepripravenosti a nekompetentnosti.

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Šoporňa č. 2/2010 o organizácii miestneho referenda podľa § 2 a 3 vyplýva pre OZ povinnosť zriadiť pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov bezodkladne po jeho vyhlásení orgány pre miestne referendum, ktorými sú obecná a okrskové komisie pre miestne referendum a vymenovať členov obecnej a okrskovej komisie. To sa nestalo.

Je neprijateľné, aby sa informácie o splnení zákonných náležitostí vyhľadávali v diskusii či rokovania v pléne, obzvlášť, ak niektoré z náležitostí dokonca ani v samotnej zápisnici nie sú výslovne uvedené.

6) Komisia pre miestne referendum sa údajne mala zísť dňa 10.02.2012 na svojom prvom zasadnutí. Oficiálne však z tohto zasadnutia neobdržala obec žiadnu zápisnicu. Obci nebolo oznámené čo bolo obsahom rokovania. Po doručení výzvy, aby bola zápisnica obci predložená to bolo prisľúbené, ale nedodržané. Obec ju do dnes nemá.

7) Zápisnica z OZ konaného dňa 06.02.2012 bola podpísaná ako poslednými v poradí predsedajúcim pánom Kovaľom a overovateľom pánom Bc. Machom nakoniec až po niekoľkodňovom „váhaní“ dňa 21.02.2012.

Záverom:

Podanie petície nie je vôbec zložitý úkon, ak sa tomu venuje trocha starostlivosti a ak ide o verejný záujem, nie o osobný prospech niekoho. Obec je dokonca povinná plne spolupracovať pri realizácii petície, upozorniť na konkrétne nedostatky. Obec naozaj aj poskytla návod ako vo veci ďalej postupovať. Predseda petičného výboru však asi nemá a nemal v úmysle postupovať tak, ako si mohol prečítať v zákone, že postupovať treba.

Príprava petície trvala určite niekoľko týždňov a možno aj mesiacov. Výsledkom je rozporuplné podanie petície ešte k tomu na nesprávnom mieste a jej akože utajovanie pred obcou. Nie predo mnou ako starostom, ale pred obcou ako orgánom verejnej správy príslušným na vybavenie petície!

Výsledkom tohto celého je prijatie uznesení, ktoré vytvárajú dojem, že poslancov vlastne ani nezaujímajú a boli vymyslené priamo na mieste pár minút pred ich schválením. Výsledkom je to, že obec musela v zmysle zákona petíciu odložiť. A v neposlednom rade je výsledkom opäť len to, že vďaka tomuto „odbornému“ postupu „podľa zákona“ sa v obci opäť namiesto užitočnej práce šíri napätie a konflikty.

Ja sa potom pýtam, komu tento postup vyhovuje? Ako starosta obce, ale aj ako Váš sused, priateľ, známy, ako občan obce Šoporňa si nesmierne vážim každý Váš hlas, podpis na údajnom petičnom hárku a Váš názor na spravovanie vecí verejných, nech je už akýkoľvek. Dávam Vám týmto znova verejný prísľub, že som vždy dodržiaval a vždy dodržím zákonné postupy – aj čo sa týka petície a referenda – ak sú realizované v súlade so zákonom.
To isté očakávam aj od iných občanov a , samozrejme, od poslancov.

Pozdravujem všetkých, Váš starosta Mgr. Milan Vlček
26.02.2012

 

Zdroj: www.soporna.sk


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign