Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Najhorsia je mlciaca vacsina...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Zelený priemyselný park - naša bodka

Miloš MajkoDátum27. 02. 2010 22:07:31TémaMestský úrad

Zelený priemyselný park sa na niekoľko týždňov stal jednou z najdiskutovanejších tém verejnosti. Hlasovanie poslancov a tým rozhodnutie o budúcnosti parku takpovediac rozdelilo verejnosť na dva tábory. Uverejnením stanovísk členov komisie ustanovenej MsZ, stanovísk poslancov ktorí sa k veci boli ochotní vyjadriť, stanoviska primátora a viceprimátora mesta a zorganizovaním vyváženej verejnej diskusnej relácie na danú tému sme čitateľom priniesli všetky informácie potrebné k vytvoreniu si objektívneho názoru k danej téme. Noviny tak ako vo všetkých prípadoch aj v tomto jasne dokázali, že nezastávajú a nepreferujú jednu stranu či jeden pohľad na vec. Ako v minulosti, tak teraz majú občania jedine vďaka SeredOnLine.sk možnosť v maximálnej možnej miere vidieť do vecí, ktoré sa ich týkajú alebo v značnej miere môžu týkať v budúcnosti. Vďaka včasným a objektívnym informáciám a zverejneným faktom si môžu urobiť vlastný názor na dianie v meste, na prácu volených zástupcov či úradníkov, ktorí rozhodujú veľakrát o veľmi dôležitých veciach v živote každého z nás. O verejný život sa podľa môjho názoru zaujíma stále málo občanov. Žiaľ potom sa stáva, že občania sa nestíhajú diviť, čo sa v ich meste deje - nedeje. Systém spravovania štátu, VÚC i miest a obcí je nastavený tak, že voliči určujú kto ich bude na danom poste zastupovať. Tým vlastne určujú, nielen ako sa budú mať oni sami (myslím voličov ale aj oných zástupcov), ale aj ako sa budú mať ich (naše) deti. A to je už náročnejšia úloha. Skutočne, rozhodnutia súčasnosti sa pozitívne či negatívne odzrkadlia aj v budúcnosti. Preto posúdenie ich správnosti musí v konečnom dôsledku byť na nás všetkých. Nielen preto, aby sme vedeli ako sme volili, ale hlavne preto, aby sme vedeli koho voliť nabudúce. Uverejňujeme písomné stanovisko nezávislej odbornej firmy k danému projektu. A uverejňujeme zostrih videonahrávok, ktoré sme trpezlivo zbierali počas viacej ako mesačného obdobia. Máte možnosť oboznámiť sa so stanoviskami poslancov i členov komisie natáčaných postupne po prvom, druhom i ďalších rokovaniach o danej problematike. Máte možnosť pozrieť a vypočuť si kľúčové momenty zasadania mimoriadneho MsZ, na ktorom poslanci rozhodli. Vypočujete si stanovisko primátora mesta. Predkladáme vám fakty. Všetky, ktoré sú dostupné. Sme jediné médium, ktoré systematicky a pravidelne sledovalo vývoj celej "kauzy", zhromažďovalo jednotlivé výpovede, písomné materiály a podľa aktuálnosti ich zverejňovalo. Ich rozlúsknutie a následné urobenie si vlastného názoru je na vás. Z našej strany je toto posledná bodka za prípadom. Za kolektív tvorcov SeredOnLine.sk a reporter24.sk, Miloš Majko Poznámka autora: Zdržaním sa komentárov k postupne predkladaným materiálom a nevyjadrovaním vlastných názorov či stanovísk k danej problematike sme chceli dosiahnuť maximálnu slobodu občanov v rozhodovaní, ktorá strana konala správne, prípadne kto mal pravdu a kto sa mýlil. Osobne sa však domnievam, že stav kde má každý svoju pravdu zostane stavom dlhodobo nemenným. Aj o tom je demokracia.


Stanovisko odbornej nezávislej firmy k danej téme - Zelený priemyselný park: PALADIUM & PARTNERS, s. r. o., M. R. Štefánika 2158/7, 926 00 Sereď , SLOVAKIA ODBORNÉ STANOVISKO K PROJEKTU "ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA – ZELENÝ PARK SEREĎ“ 1. Úvod Stanovisko je vypracované na základe požiadavky Mesta Sereď (písomná objednávka zo dňa 22.02.2010), ktorá vyplynula z potreby posúdiť, zhodnotiť a určiť silné i slabé stránky predloženého projektu „ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA – ZELENÝ PARK SEREĎ“ s cieľom predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok a získať nenávratnú finančnú dotáciu (príspevok) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, v zmysle výzvy zo dňa 12.10.2009 opatrenia 1.2. OP KaHR (kód výzvy KaHR-12VS-0901) vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení agentúry SARIO, na výstavbu dopravno-technickej infraštruktúry. 2. Predložené materiály Podkladom k stanovisku boli nasledovné materiály: a) Návrh spolupráce pri rozvoji mesta Sereď / Využitie finančnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku – výzva SARIO 1.2. OP KaHR [predkladateľ: REBOD, a.s., Sereď 2009] b) Zmluva o spolupráci medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s. pri príprave projektu na získanie prostriedkov na podporu budovania zeleného priemyselného parku GF – Sereď [predkladateľ: REBOD SK, a.s., 1. verzia návrhu zmluvy] c) Zmluva o spolupráci medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s. pri príprave projektu na získanie prostriedkov na podporu budovania zeleného priemyselného parku GF – Sereď [predkladateľ: REBOD SK, a.s., 2. verzia návrhu zmluvy po pripomienkovaní členov komisie ustanovenej na prehodnotenie projektu – zápisnica č.1 zo dňa 25.01.2010] d) Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s. [predkladateľ: REBOD SK, a.s., 1. verzia návrhu zmluvy] e) Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o nájme pozemku medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s. [predkladateľ: REBOD SK, a.s., 1. verzia návrhu zmluvy] f) Podnikateľský zámer spoločnosti REBOD SK, a.s. / Podnikateľský plán spoločnosti REBOD SK, a.s. – t.j. po splynutí spoločnosti REBOD, a.s. a spoločnosti REALKAN, a.s. [predkladateľ: REBOD SK, a.s.] 3. Rokovania a zasadnutia komisie Podkladom k stanovisku bola osobná účasť na rokovaniach Komisie na prehodnotenie návrhu Zmluvy o spolupráci Mesta Sereď a spoločnosti REBOD SK, a.s. (ďalej len komisie) so spoločnosťou REBOD SK, a.s. v termínoch: • 28.01.2010 (štvrtok) • 04.02.2010 (štvrtok) • 08.02.2010 (pondelok) 4. Silné stránky projektu 4.1 Možnosť získania nenávratnej finančnej dotácie (príspevku) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu až do výšky 6 mil. EUR 4.2 Navrhovaná idea partnerstva a spolupráca na projekte s renomovaným a skúseným zmluvným partnerom pracujúcim v oblasti zahraničného developingu 4.3 Spoluúčasť zmluvného partnera na prefinancovaní nákladov na organizáciu prípravy, spracovanie a predloženie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu (príspevok) 4.4 Pomoc zmluvného partnera pri hľadaní a získaní budúceho investora 5. Slabé stránky projektu 5.1 Načasovanie projektovanej investície do vytvorenia nového priemyselného parku v období celosvetovej hospodárskej krízy 5.2 Profil spoločnosti REBOD SK, a.s., Nová Dedinka a jeho predložený podnikateľský zámer je nedostatočný, pretože nespĺňa základné požiadavky a štandardy zaužívané v investičnej a v obchodnej praxi 5.3 Absencia štúdie uskutočniteľnosti zameranej najmä na posúdenie potrieb projektu, efektívnosti a reálnosti navrhovanej investície s cieľom analýzy a minimalizácie rizík spojených s naplnením základných podmienok a kritérií pre získanie finančnej pomoci 5.4 Absencia odborného posúdenia a analýza trhu z hľadiska konkurenčného prostredia, zameraná na získanie, výber a vstup strategického investora v plánovanom priemyselnom odvetví (ľahký priemysel a logistika), pre ktorého je projekt určený 5.5 Nedoriešená otázka konsenzu medzi požadovanými zmluvnými garanciami mesta a reálnymi možnosťami investora ešte pred podaním oficiálnej žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu (príspevok) 6. Odôvodnenie V bodoch 4. a 5. je uvedené stručné zhodnotenie silných a slabých stránok projektu „ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA – ZELENÝ PARK SEREĎ“. Vzhľadom k časovej náročnosti prípravy a prezentácie tohto projektu spoločnosťou REBOD SK, a.s., krátkemu termínu na spracovanie a predloženie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu (príspevok) a prerokovávaním tohto návrhu na zasadnutiach špeciálnej komisie Mesta Sereď a Mestským zastupiteľstvom konštatujem nasledovné: • Spoločnosť REBOD SK, a.s. na prvom zasadnutí špeciálnej komisie dňa 28.01.2010 prezentovala projekt na základe predložených materiálov spracovaných predchádzajúcou firmou REBOD, a.s.. Predložený materiál mal názov Návrh spolupráce pri rozvoji mesta Sereď / Využitie finančnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku – výzva SARIO 1.2. OP KaHR. V pôvodnom materiále chýbali základné údaje o spoločnosti a kontaktné údaje na spracovateľa zámeru pre prípad doplňujúcich údajov. Zástupcovia spoločnosti REBOD SK, a.s. boli vyzvaní, aby do ďalšieho stretnutia predložili nový projekt s komplexným podnikateľským zámerom. Predložený návrh Zmluvy o spolupráci bol komisiou spripomienkovaný a posúdený ako nedostatočný. Komisia odporučila túto zmluvu medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s. prepracovať a doplniť tak, aby pre Mesto Sereď nevyplývali žiadne riziká. • Spoločnosť REBOD SK, a.s. zaslala dňa 05.02.2010 podnikateľský zámer v elektronickej podobe, ktorý nemal požadované parametre a nespĺňal kritéria, ktoré od neho žiadala komisia na predchádzajúcich dvoch rokovaniach. Zaslaný podnikateľský zámer obsahoval len ciele spoločnosti, jej plánované zámery a charakteristiku pozemkov s ich využitím. V druhej časti bol uvedený podnikateľský plán, v ktorom sa opakoval text z predchádzajúcej časti. Vyslovujem názor, že tento predložený dokument bol opäť nedostatočný, nevyhovujúci a u väčšiny členov komisie prezentácia spoločnosti REBOD SK, a.s. vytvorila dojem určitých pochybností o serióznom zámere a neochote spoločnosti poskytnúť o sebe základne údaje obvyklým spôsobom, v zaužívanej forme a na očakávanej profesionálnej úrovni. Opakované nesplnenie tejto požiadavky komisie vyvolalo reakcie, ktoré bránili ďalším konštruktívnym rokovaniam v otázkach prerokovania predložených zmlúv. Neúspech v rokovaniach vidím preto v dvoch rovinách. 1) nedostatočné predstavenie spoločnosti REBOD SK, a.s. (história, profil, štruktúra spoločnosti) a nepredloženie komplexného projektového zámeru 2) návrhy zmlúv medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK, a.s., uvedené v bode 2. nezahrňovali niektoré pripomienky členov komisie, najmä v časti garancií a záruk spoločnosti REBOD SK, a.s. Tým, že nedošlo k naplneniu týchto dvoch podmienok potrebných pre schválenie projektu, komisia projekt neodporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť. 7. Záverečné stanovisko Zastávam názor, že pri príprave a realizácii významných strategických projektov Mesta Sereď je potrebné dodržiavať profesionálny prístup. Každý podobný strategický plán si vyžaduje čas na prípravu, odborné posúdenie minimálne v oblasti právnej, ekonomickej, investičnej, ďalej štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v sebe zahrňuje predovšetkým analýzu a zhodnotenie potrieb projektu pre Mesto, harmonogram realizácie projektu, zostavenie manažmentu projektu, hodnotenie efektivity a udržateľnosti projektu a ako som už uviedol aj veľmi dôležitú analýzu rizík. Dovoľujem si odporúčať Mestu Sereď nevstupovať v budúcnosti do žiadnych zmluvných vzťahov a nepristupovať k uzatváraniu akýchkoľvek rámcových zmlúv a dohôd, ktoré tvoria súčasť významných projektov, bez predchádzajúceho odborného posúdenia celého projektu. Podľa mojich doterajších osobných skúseností každý významný projekt poskytuje dostatočný časový priestor na jeho prípravu a eliminuje časovú tieseň investora, ktorá by mohla mať za následok zlé rozhodnutia, nesprávne zhodnotenia rizík, možností a jeho schopností. V Seredi, dňa 23.02.2010 Vypracoval: Ing. Branislav URBAN konateľ spoločnosti PALADIUM & PARTNERS, s. r. o., M. R. Štefánika 2158/7, 926 00 Sereď, SLOVAKIA


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign