štvrtok, 7 decembra, 2023

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji – poslankyňa Mária Fačkovcová

Najčítanejšie

Môj postoj k obchodnej verejnej súťaži na pozemok v Malom háji

Sereď / poslankyňa MsZ Mária Fačkovcová / Dňa 8.1.2021  bol na SOL  uverejnený článok : Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú.“ V mnohých diskusných príspevkoch reagujúci občania brali na zodpovednosť komisiu obchodnej verejnej súťaže(OVS), ktorá rozhodla, že prenájom pozemku v Malom háji bol opäť prenajatý Ing. Krošlákovi, teraz však konateľovi spoločnosti GreenCon Recycling.  Link na uverejnený článok: https://www.seredonline.sk/2021/01/07/64668-tekadex-bopal-kroslak_dlhy_sered-odpady/

Ako členka obidvoch vyhlásených OVS  (9.11.2020 členka komisie OVS, 30.11.2020 predseda tejto komisie) musím potvrdiť, že je to naozaj pravda.  Rozhodnutia komisie verejnej súťaže už nie sú voči štatutárovi poradným hlasom ako iné komisie zriadené mestom. Ich rozhodnutie musí štatutár mesta rešpektovať a s víťazným uchádzačom súťaže podpísať aj zmluvu.

Zároveň by som  chcela využiť túto príležitosť  aj na vysvetlenie, prečo komisia v prvom kole nevybrala a v druhom kole už vybrala jediného prihláseného účastníka –  spoločnosť GreenConRecycling s jej konateľom Ing.Krošlákom. Prečo táto súťaž bola veľmi ťažká, v mnohých skutočnostiach aj neštandartná, ktoré aspekty mali a mohli mať vplyv na rozhodnutie komisie…..

 1. Neštandartným už bolo, že podmienky tejto OVS sa schvaľovali na mimoriadnom zastupiteľstve 21.10.2020 a návrh týchto podmienok neprešiel pripomienkovaním ani v Komisii finančnej a majetkovej, ani v Komisii rozvoja mesta a ŽP, hoci sa jednalo o majetok mesta a nakladanie s odpadmi mesta. K podmienkam sa vyjadrovala len Legislatívno-právna komisia. Sama som sa tejto komisie aj zúčastnila a predložila niektoré pripomienky a návrhy.  Jedným z nich bolo aj doplnenie, aby zo súťaže boli vylúčení nielen účastníci, ktorí majú voči mestu nesplnené záväzky (čo je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta), ale aj tí, ktorí majú nesplnené záväzky voči mestu ako konatelia   iných spoločností. Bolo mi vysvetlené, že by to z právneho hľadiska nebolo možné  a že komisia si vždy môže uplatniť svoje právo nevybrať aj úspešného uchádzača a teda v tomto jej práve prihliadať aj na túto skutočnosť.
 1. Dôveryhodnosť/nedôveryhdnosť uchádzača. Po niekoľkých poslaneckých prieskumoch a kontrolách na tomto pozemku v Malom háji sa vedelo, že Ing. Krošlák- konateľ spoločnosti TEKADEX, ktorému skončí nájom na tomto pozemku, sa bude uchádzať v súťaži o jeho  nájom ako konateľ už novej spoločnosti. Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), ktorý mala spoločnosť TEKADEX podľa nájomnej zmluvy od roku 2014 zvážať bezplatne od rodinných domov, skladovať na pozemku  a následne spracovávať v bioplynovej stanici, už nevedel zabezpečiť, mesto za neho postupne preberalo aj niektoré jeho záväzky( nielen finančné, ktoré si od neho potom dodatočne vymáhalo…). BRO sa nespracovával ani netriedil, na pozemku vznikala veľká halda dlho skladovaného BRO. Bioplynová stanica nefungovala, dostala sa do dražby. Naviac začal bez vedomia mesta navážať tony plastového odpadu(aj zo zahraničia), ktoré  chcel využívať pri spracovávaní novej technológie, na čo však nemal žiadne   povolenia a čo bolo v rozpore aj s nájomnou zmluvou. A to všetko v chránenom území, určenom len na skladovanie BRO. Na základe iniciatívy niektorých poslancov sa začali vykonávať na pozemku častejšie kontroly.  Krošlák sľuboval, že navezený odpad z pozemku postupne vyvezie.  Väčšinou však zostalo len pri nesplnených sľuboch. Treba však aj dodať, že určité množstvo plastového odpadu naozaj vyviezol z pozemku tesne pred druhým vyhlásením  OVS, takže členovia komisie sa mohli domnievať, že už začal plniť svoje sľuby.
 1. Účel nájmu: dočasné uloženie a spracovanie BRO. Jediný uchádzač OVS GreenCon Recycling ponúkol mestu na prenajatom pozemku bezplatné skladovanie neobmedzeného množstva BRO. Táto ponuka pre mesto bola naozaj finančne najvýhodnejšia. Členov komisie aj zaujímalo, či mesto hľadá aj iné možnosti  zhodnocovania BRO. Boli im predložené aj iné alternatívy,  no  po ich prijatí (ak by sa odrátali náklady na zber BRO, čo by v každom prípade zabezpečovalo mesto), by sa zvýšili poplatky za KO na 1 obyvateľa mesta približne o 2,58 eur. Faktom je však aj skutočnosť, že finančné dlhy, ktoré má Ing,Krošlák za spoločnosť TEKADEX voči mestu, a ktoré  bude veľmi ťažké si od neho vymáhať, pravdepodobne zaplatia tiež občania nášho mesta.
 1. Posudzovanie nového podnikateľského zámeru. Komisia sa rozhodla ním predložený podnikateľský zámer neposudzovať, nakoľko si uvedomila, že jeho realizovanie a zlegalizovanie stojí na mnohých neistotách: získania všetkých potrebných povolení, je tu rozpor s ú zemným plánom mesta, ktorý chráni toto územie a povoľuje skladovať len BRO. Prihliadala na hlavný účel tohto nájmu- a to pre mesto dôležité a finančne najvýhodnejšie skladovanie a zhodnocovanie BRO.
 1. Prečo sa prihlásil len jediný uchádzač. Celá situácia na pozemku –   pozemok zahltený tonami plastového odpadu, prevádzka bioplynovej stanici pod vedením p.Krošláka ako konateľa GreenCon Recycling, vybudovanie novej technologickej linky na pozemku  – by veľmi znevýhodňovala ďalších prípadných uchádzačov tejto súťaže  a bolo ťažké si predstaviť, že by mal niekto iný záujem o prenájom takéhoto pozemku pri naplnení účelu prenájmu.
 1. Tlak na komisiu. Veľmi nepochopiteľný a neštandartný postoj mesta voči komisii  vnímam na zastupiteľstve 12.11.2020. Napriek tomu, že súťaž ešte nebola ukončená (boli sme pred jej druhým vyhlásenín  ), napriek tomu, že si komisia uplatnila svoje právo nevybrať nijakého uchádzača, bol na jej predsedu vyvíjaný tlak vysvetliť, prečo sa tak stalo. A že si komisia má uvedomiť, aké to bude mať finančné dôsledky pre všetkých obyvateľov mesta. Doteraz sa tak nestalo, aby komisia nejakej OVS musela obhajovať, alebo zdôvodňovať svoje rozhodnutie. A nie po prvý krát si komisia uplatnila právo nevybrať ani jedného z úspešných uchádzačov.
 1. Riziká prihláseného uchádzača. Vzhľadom na predchádzajúce negatívne skúsenosti mesta s bývalým nájomcom a teda jediným účastníkom súťaže (ten istý konateľ, len pod inou spoločnosťou), vzhľadom na jeho nelegálne navážanie plastového odpadu na pozemok, vzhľadom na nedodržané sľuby, vzhľadom na   nemožnosť spracovávať BRO pre dlhodobo nefunkčnú bioplynku a hromadenie BRO na pozemku, nelegálne budovanie novej technologickej linky, … si komisia uvedomovala aj prípadné budúce riziká prihláseného uchádzača, ak by ho vybrala.   Súčasne však aj poukázala na výhodnosť novej nájomnej zmluvy, kde nájomca bez písomného súhlasu mesta nemôže vykonávať nič, čo by bolo v rozpore s pôvodným účelom nájmu, že mesto má právo vykonávať kontrolu pozemku 1 x mesačne a v prípade nedodržiavania nájomnej zmluvy bude mať možnosť kedykoľvek zmluvu vypovedať.

Snažila som sa vymenovať všetky dôležité skutočnosti, ktoré mali vplyv na rozhodovanie členov komisie. Pri hlasovaní o výbere prihláseného uchádzača   členovia neboli  ani v prvom, ani v druhom kole jednotní. Každý člen komisie mal možnosť hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Myslím si, že u každého sa zvádzal boj medzi morálnym aspektom a finančnou otázkou (čo je výhodnejšie a najlacnejšie pre mesto).

Jej rozhodnutie treba akceptovať. Mesto Sereď, pri akomkoľvek porušení nájomnej zmluvy s vybratým uchádzačom , bude mať vždy možnosť nájomnú zmluvu kedykoľvek vypovedať. Tu sa už nebude môcť odvolávať na rozhodnutie komisie. To bude len na jeho zodpovednosti.

Ing. Mária Fačkovcová

 

Podobné články

51 KOMENTÁRE

 1. Som skoro odpadla že nátlak na komisiu? Pani poslankyňa od koho bol ten nátlak? Kto vám dával nemiestne otázky čo sa týka dôvodu prečo komisia prvý krát nerozhodla? Ostatný vaši kolegovia sa na toto svinstvo môžu pozerať? Aký majú dôvod vedenie mesta pretláčať nejakého jedného podnikateľa čo je aj nespoľahlivý? Ďakujem za vysvetlenie.

 2. zaujímalo by ma keď to tak vehementne pretláčali či náhodou nie sú v tom aj naši dvaja najvyšší finančne zainteresovaní. Ruku do ohňa by som za to nedal ale v biznise s odpadom sa točia veľké peniaze. Takže takéto zabezpečenie na staré kolená nemusí byť zlé

 3. Stalo sa národným športom, že tzv. podnikatelia, ktorí vytvoria obrovské dlhy voči mestám, obciam a štátu, doterajšiu firmu vymažú z registra, premenujú ju a tá už nemá žiadne dlhy, takže podvodník môže sa prihlásiť do súťaže o prenájom a môže vytvárať ďalšie dlhy. Kto za tým stojí? No, odvážnym šťastie praje. Koľko stromov sa tam vypílilo, okrem iného tam rástli snežienky, chránená rastlina…? Všetko treba zlikvidovať, netreba na nič brať ohľady.

 4. Na zatupiteľstve toto podľa mňa svinstvo obhajoval aj Veselický. Keďže bývame na jednej ulici všimol som si že počas roka mu na dome pracovala a niečo prerábala nejaká firma. Nemá to však ešte dokončené a tak je predpoklad že na jar bude pokračovať. Keď to svinstvo tak obhajoval tak som sa ho opýtal že keby ho tá firma čo mu to robila napríklad podviedla alebo by mu robotu odfušovala či by si ju na jar znovu zavolal. Odpoveď som do dnes nedostal. Za to my jak takí hlupáci uzavreme zmluvu s človekom s ktorým máme veľmi zlú skúsenosť. Toto podľa mňa urobí iba idiot

 5. To je akože ospravedlnenie čoho? Poslanci májú v rámci VOS dať najavo že to nie je dobrý uchádzač a hotovo. Nemuseli vybrať v 2 kole nikoho. Fakticky ste odobrili čiernu skládku. Čo bude nabudúce? Zmena územného plánu a legalizácia čiernej skládky?
  V rámci VOS máte možnosť ako poslanci robiť inú politiku v meste ale vidím že nič sa nemení.
  Poplatky za smeti budú opäť vyššie – budeme odstraňovať čiernu skládku “ podnikateľa”
  A poslanci čo hlasovali nech každý mesiac chodia kontrolovať aký bordel je v Malom Háji.
  Už nemáte súdnosti jedna banda

 6. Treba si vypočuť odkaz, ktorý dala poslankyňa. Také bombardovanie. Čakajme, čo sa dozvieme na oplátku z úradu. Keď už tam máme pisateľku ktorá je „zelená“ aktivistka a začala riadne písať na mestské novinky, snáď niečo napíše. Žeby sme platili viac za ten bro odpad pani poslankyňa? Veď to by nebola chyba komisie. Či? To by bola chyba spoločnosti, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu a toho, kto túto zmluvu vybavil, podpísal a toleroval jej nedodržanie. Tá skončila a zmluva je v zadku. A ešte do nej mesto lialo peniaze. Prečo mesto súhlasilo s ukončením zmluvy? Takto peniaze budú nenávratne fuč. Ale počítam že vo februári či kedy máte zastupiteľstvo budete počuť, aké to bolo všetko super mega truper.

 7. Už na zastupiteľstve ste mali žiadať aby mesto začalo konať z vlastnej iniciatívy. Načo mame oddelenie životného prostredia? Na vyber poplatkov za smeti?
  Namiesto toho ste išli do súťaže a odobrili ste zvážať odpad z celej EU a spracovávať ho v chránenom území bez povolení!
  Prosím zvolať mimoriadne zastupiteľstvo a napraviť tento “odrb “na občanoch mesta Sereď

 8. Tak rozmyslam, kedy ludia dokazu identifikovat podstatu problemu.

  Problemom nie su dvaja ci traja, ani štyria poslanci, ktori VEREJNE vystupia proti zjavnym spinavostiam, tunelom a podvodom robenym na mestskom a s mestskym majetkom, ale ti OSTATNI, ktori drzia hubu a krok, hlasuju tak, ako chcu predkladatelia materialov a OBIELUJU im (primatorovi Tomcanyimu) zjavne NEZAKONNE KONANIE a to nie v jednom pripade, ale dlhodobo a systematicky.

  Je potrebne VEREJNE sa pytat, PRECO tito poslanci tak konaju, co z toho maju a co je tym v konecnom dosledku sledovane. Ciel je dolezity.

  Skusme identifikovat toto a VEREJNE na to poukazat. Nazyvajme spinavosti a nezakonne konanie spinavostami a nezakonnym konanim.

  Nevyhybajme sa pomenovani problemu menom, priezviskom a funkciou, ktoru osoba zastava a nevyhybajme sa VEREJNEHO postavenia sa za tych poslancov, ktori sa VEREJNE stavaju za OCHRANU VEREJNEHO ZAUJMU, teda nasich penazi a nasho spolocneho majetku.

  Musime ludi (poslancov a vsetkych volenych zastupcov) rozdelit na tych, ktori PLNIA SLUB dany obcanom a vo verejnom zaujme konaju a na tych, ktori su pre osobny prospech, prospech svojich neziskoviek, sportovych klubov, OZtiek a firiem su SCHOPNI KONAT aj PROTI VEREJNEMU ZAUJMU.

  Mame malo kauz v meste, kde je NEZAKONNE KONANIE zjavne a kde nezakonne konanie dokonca VELKA CAST POSLANCOV DODATOCNE akoze odobrila a “obielila”?

  Kedy konecne ludia pochopia, ze tychto ludi v spinavostiach zastavi ina ZAKON?

 9. v kauze mbp je nové to že naši traja hrdinovia sa majú na čo „tešiť“ nechcel by som byť na ich mieste tých materiálov je už pekná kôpka

 10. Ste podvodníci a. Ťažky zločinci celî mestský úrad ,, česť vínimkám ,, tým málo vínimkám ale veď mi Sereďania vám to dokážeme len kradnuté ďalej tchori falošný a už Vás nebudem v mojom chudobnom živote ,,, voliť ,, ani vás pani ani toho Martina ! Fuj , hnus a hanba vám .!

 11. Anonym 10. januára 2021, 12:28 – ze niekto nechape neznamena, ze nechapu ani ini.

  Anonym 10. januára 2021, 12:29 – ak mate na mysli, ci je uz niekto za flagrantne porusovanie zakonov zatvoreny – nie, zatial nie.

  pre p. M. Majka 10. januára 2021, 12:34 – ZVEREJNOVANIE faktov, porusovania zakonov, zneuzivania moci a pod. JE VYSLEDKOM a ucelom konania media a mna osobne.

  Asi ste mal na mysli NASLEDKY za popisane konanie konkretnych ludi. Tie v demokracii riesia ini.

  – samosprava – poslanci a obcania
  – organy – policia, prokuratura a justicia

  Ked niektori z nich su skorumpovani, korumpovani, alebo poberaju vyhody pre NERIESENIE nezakonnych veci, musi represia smerovat voci nim.

 12. Aká bola alternatíva k tomu, že by sa nepodpísala táto zmluva ? Že by sa prestal vyvážať bioodpad a platili by sa vysoké pokuty resp v každom prípade vzrástli náklady na odpady a teda aj poplatky pre nás ? Tak čo nám vlastne vysvetľujete? Začo sa ospravedlňujete a prečo tu zase dávate ľudom podnet na nejaké hlúpe konšpirácie ? Bola toto ekonomicky najefektívnejšia možnosť alebo nie ? Viete o nejakej lepšej možnosti a nepredložili ste ju mestskému zastupiteľstvu alebo o čo ide ?

  A keby ste zmluvu nepodpísali, dlhy Krošláka by sa zázračne zaplatili keď teraz píšete, že ostávajú ako negatívum tohto riešenia ?

  Prečo by ste nemali ako členovia komisie platenej z verejných financií odpovedať na otázky na mestskom zastupiteľstve, a prečo sú otázky prečo ste rozhodli ako ste rozhodli nátlak ? Tí čo sa Vás tam pýtajú tiež zastupujú občanov predsa a chcú vedieť asi aký je dôvod riskovania zvýšenia nákladov a poplatkov ? Veď ide o informovanie občanov a majetok, o ktorý sa máte starať čo najefektívnejšie …

  Vybrali ste teda najlepšiu možnosť pre mesto, alebo nie ?

 13. kto chce hľadá spôsoby a kto nechce hľadá dôvody
  predpokladám že firma pána Krošláka nie je jediná ktorá odváža bioodpad. Takže stačí nájsť inú firmu a odpad by sa odvážal aj ďalej. Je možné že za odvoz by však bolo treba zo začiatku platiť. Svojho času mesto Sereď malo svoje technické služby ktoré okrem iného odvážali aj odpad. Potom mesto tieto technické služby predalo súkromníkovi s tým že to bude lacnejšie. Po nástupe Tomčányiho a Krajčoviča ich však znovu postupne buduje lebo podľa vyjadrenia Krajčoviča je to pre mesto lacnejšie. Tak ak je to lacnejšie prečo mesto memohlo hoci aj v dražbe kúpiť bioplynku a zvážať tam odpad spracovávať ho a zarábať na tom? Myslíte si že by to bolo nerentabilné? To určite nie. Keď je to ziskové pre súkromné firmy po celom Slovensku, prečo by to nemalo byť ziskové aj pre nás. Veď všetky mestá a obce na okolí musia ten odpad nejako likvidovať. Takže by nám za jeho likvidáciu platili a obyvatelia Serede by v konečnom štádiu mohli mať odvoz zadarmo

 14. Uz sa tu miesaju hrusky s jablkami, odpad BRO sa vyvazal mesiace za mestske peniaze lebo Kroslak sa na to vyprdol! Za to mal mat tu pokutu zo zmluvy! Ved sa zaviazal ze bude zvazat odpad 30 rokov. Triedenie za ktore sa mu este z mestskych penazi platilo robil? Lebo na tych kopach BRO odpadu to teda nevidno. A prosim vas ako zhodnocoval/zneskodnoval Kroslak ten odpad? Ked sa hromadi ako v Malom Haji tak aj v kasarnach kde mesto muselo doviezt drvicku aby to spracovavali? Tak co je ekonomicky vyhodnejsie? Prenajimat za hubicku poemky firme co to ulozi na MESTSKOM POZEMKU a tvarime sa, ze ako sme usetrili? Alebo potom Kroslacik zas pride na mesto s tym skrachoval som tu mate 4000 ton BRO na spracovanie, robte si s nim co chcete…. hlavne ze odmeny sa vyplatili, vsetko sme vyriesili a co tam po tom ze BRO kopy su tu stale, este k tomu nemecky plastovy odpad, hlavne ze sme „usetrili“.

 15. kto je za to zodpovedný? To je predsa každému jasné. Toto mesto má predsa svojko primátora s kráľovským platom cca 4 000 eur prednostu Krajčoviča čo dostal odmenu o akej sa nesniva asi ani ministrom za 4 roky 65 000 euro aj za to že Krošlák nám bude zadarmo odvážať odpad 30 rokov, boli z toho len asi 3 roky a členovia komisie ktorí za to hlasovali Červeňova, Dubravec , Slahučková

 16. Hovori sa tu o porusovani povinnosti pri sprave cudzieho majetku a nic sa nedeje. Tiborko aj v minulosti obhajoval pozicky a predlzovanie splatnosti pre energetiku ale na poslednom zastupitelstve uz ich neobhajoval. NA MBP SOM SA pytal preto lebo sulik presetruje teplaren v povazskej a trencine

 17. to iste je aj s tou garbiarskou skolou co ma Sipka uz to malo byt davno hotove len mesto mu musi dat eura lebo na to nema ale fitko ide v plnom prude aj ked nemoze policajti chodia cvicit tak to nemozu kontrolovat

 18. Pre slahučkovú sa údajne už našlo miesto na Mestskom úrade, už to tu v niektorých komentároch zaznelo, tak asi preto otočila skóre komisie.

 19. Pani Fačkovcová si nepotrebuje očisťovať svedomie. Podľa mňa je dobre, že takto objasnila pozadie vyhodnotenia OVS. Zjavne sa to mnohým pletie s tolerovaním nelegálnej skládky. Ako dobre napísal komentujúci pod tým druhým článkom: „Brešeš na zlý strom.“ Je až trápne ako sa anonymní diskutujúci, ktorí či už nepochopia obsah, alebo si neprečítajú dostupné informácie očierňujú práve tých, ktorí sa o problém zaujímajú a snažia sa ho riešiť. A kompetentný, teda primátor, aj so zvyškom poslancov tú skládku ticho toleruje a nerieši.

 20. Pani poslankyna Fackovcova svoj clanok napisala prislis diplomaticky a citlivo. Preto verim, ze vaznost konkretnymi osobami sposobenej situacie si rovnako ako pri nevyhodnom (pre mesto) prenajme tepelneho hospodarstva, vysokej cene za nove LED osvetlenie v meste, nezakonnom vyplacani odmien Veselickemu, predaji majetku mesta pod cenu znaleckeho posudku, svojvolnom poskytovani poziciek sukromnym firmam a v dalsich pripadoch, nie kazdy pochopi.

  Problematiku je potrebne priniest s pomenovanim veci pravymi menami a oznacenim KONKRETNYCH volenych zastupcov ktori KONALI (a ako), tych, ktori NEkonali (preco) a tych, ktori sa radi potichucku zviezli zdvihnutim paprcky a odsuhlasenim toho, co im bolo predlozene.

  Je potrebne upratovat ucinne a ludom ukazat pravu tvar poslancov MsZ, primatora a ostatnych ludi, ktori rozhoduju o nasich zivotoch.

 21. pán Majko máte pravdu a aj ja poznám špinavosti čo robí primátor s prednostom.Keď sa bude vyšetrovať nebudem váhať vypovedať na nich pravdu.držím vám palce

 22. Mam taky pocit, ze im ide o premlcanie nezakonneho konania. Zo strany POSLANCOV MsZ je NEVYHNUTNE, aby sa pytali, na zaklade coho Mesto Sered – primator Tomcanyi stiahol vyzvu Veselickemu na vratenie penazi, ktore mu boli VYPLATENE NEZAKONNE.

  Je potrebne, aby poslanci brali svoju zodpovednost za nakladanie s majetkom vazne. Jedine oni maju pravo rozhodovat o majetku mesta a pohladavka je majetkom!

 23. Neviete nahodou niekto….ako je to so spravou cintorina v Seredi…od noveho roku mal byt novy spravca….a vidim ze PANI …tam stale sediiii..

 24. Už nie v jednom prípade rozhodol sám primátor aj bez vedomia, alebo súhlasu zastupiteľstva. Robia si čo chcú. Ako sa hovorí: z cudzieho krv netečie. Vždy za tým niečo je. Ale jedno neviem pochopiť, že sa dá niečo premlčať. Možno, že aj preto sa súdne pojednávania donekonečna preťahujú.

 25. pre M.Majko 10. januára 2021, 23:57 – zial, ludi vo volenych funkciach ako je u nas primator Tomcanyi, alebo dosadenych vo vykonnych funkciach robiacich si co ich napadne (aj nezakonne), je vela. V poslednej dobe to vidime pomerne casto – NAKA ich vodi s putami na rukach zpravidla prekrytych kabatom.

  Tu vidim problem v tom, ze aj primator osobne hrdo pouziva ako argument že je vsetko OK informaciu o odmietnuti podanych trestnych oznameni – v jeho pripadoch.

  To je problem, lebo to nemusi znamenat ze sa „skutok nestal“, ale napr. ze nebol dostatocne intenzivne vysetreny, dozorovany, alebo napr. ze mohol vysledok vysetrovania byt vybaveny tak, ako tomu malo podla informacii byt v pripade nezakonneho vyplacania odmien Veselickemu.

  A potom ked podrobne aspon trochu pricetny a veci znaly clovek sleduje 10 rokov diania vo vedeni mesta, prichadza na to, ze nase mesto ZAKON AKOSI CASTO OBCHADZA. Ze SPRAVODLIVOST je cudzi pojem a ze kludne sa aj na zastupitelstve VEREJNE a za aktivnej pomoci POSLANCOV riesi „OBIELOVANIE“ NEZAKONNEHO KONANIA konkretnych volenych zastupcov.

  No a aj na „OBIELENE“ vysledky hlasovani sa nasledne namotavaju ti, ktori s najvacsou pravdepodobnostou maju namiesto namotavaciek skor rozsirovat obvinenia, ako ich odmietat.

  Proste „skutok sa nestal“ je u nas akosi ukazkovo casto a dosledne konstatovany aj tam, kde nezakonne konanie trva napr. 8 rokov, kde niekolkonasobne vazne porusenie niekolkych zakonov skonstatuje pri niekolkych kontrolach aj kontrolorka. Ba dokonca aj vtedy, ked samotny primator konkretnym konanim nezakonnost potvrdi, no uz vystavenu vyzvu podla zakona aj logiky nakoniec stiahne spat.

  Do prdele, normalne sa mi to cele uz pri pisani zda ako zly sen…

  O vaznejsich veciach nateraz ale netreba pisat.

  Je najvyssi cas vratit PRAVO a SPRAVODLIVOST aj do Mesta Sered. A treba povedat, ze poslankyna Fackovcova patri do toho mala poslancov, ktori o to maju zaujem a aj preto nieco konkretne robia.

 26. Myslíte vrátiť „PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ“ tej pani „POSLANKYNE“ ,ktorá začala stavať RD na Lipovej bez Stavebného povolenia ?! Tak to je super. „NAŠI ĽUDIA “ -môžu.

 27. Zopar pre obyvatelov mesta dolezitych informacii, kto, ako a preco naraba s verejnými peniazmi a ako pri tom dodrziava, resp. PORUSUJE ZAKONY:

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/mesto-stavia-cierne-stavby-a-ignoruje-prava-obcanov-primator-tomcanyi-nereaguje/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/mesto-stavia-cierne-stavby-a-ignoruje-prava-obcanov-primator-tomcanyi-nereaguje/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/co-svojimi-vyrokmi-o-primatorovi-vlastne-exposlanci-msz-mysleli-alebo-nakolko-sa-verejne-obvinenia-z-podvodov-dotkli-primatora-1/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/primator-mesta-martin-tomcanyi-odpovede-na-otazky-zistuje/index.html

  a viac v ARCHIVNEJ rubrike s jasnym a zrozumitelnym nazvom:

  http://archiv.seredonline.sk/klamstva-primatora-tomcanyiho/index.html

  a dalej tu:

  http://archiv.seredonline.sk/nezakonne-odmeny-pre-viceprimatora/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/kauza-verejne-osvetlenie-cenaporuchovost/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/kauza-odmeny-prednostu-msu/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/nemozem-mlcat-vtedy-ked-je-treba-hovorit-nahlas/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/teplo-v-nasom-meste-alebo-boji-sa-primator-tomcanyi-kontroly-nku-/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/otvoreny-list-poslancom-msz-vo-veci-nezakonneho-stavu-v-mestskej-spolocnosti/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/vystupenie-poslanca-msz-judr-michala-irsaka-k-zaverom-kontroly-vykonanej-v-msbp-v-nakladani-s-majetkom-mesta/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/ignoruje-primator-tomcanyi-pravo-obcanov-na-informacie/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/sokujuce-odhalenia-kontrolorky-a-co-na-to-primator-tomcanyi/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/v-zapase-za-transparentnost-vo-veci-tepelneho-hospodarstva-poslanec-kurbel-uz-nie-je-sam/index.html

  http://archiv.seredonline.sk/clanky/riaditelia-skol-predpokladanu-usporu-nepocituju/index.html

  a dalsie desiatky clankov tu: http://archiv.seredonline.sk/kauza-mestsky-bytovy-podnik/index.html

  … a samozrejme v dalsich rubrikach.

 28. Anonym 12. januára 2021, 9:11 – aky zdroj by ste este predpokladali? SN, ktore od prevzatia uradu Tomcanyim ani len formalne nepatria obcanom ale su pre nich, alebo Tomcanyiho juniora?

 29. Pokiaľ mám správne informácie tak pani poslankyňa vykopala základy asi o dva tyždne pred tým, než dostala stavebné povolenie. Pýtam sa komu tým ublížila? Stavala na svojom nie na cudzom. Ja na tom nevidím nič zlé, lebo v meste kde asi na Tomčányiho príkaz mesto stavalo na cudzích pozemkoch a on to verejne obhajoval že nie je na tom nič zlé lebo je to pre ľudí, tak prečo by mi malo vadiť, že pani poslankňa stavala bez stavebného povolenia. A na dôvažok ak Tomčányimu nevadí že cudzia firma stavia bez stavebného povolenia na mestských pozemkoch a jemu to nevadí, nevidím najmenší dôvod pre to aby ktokoľvek v tomto meste kto stavia bez stavebného povolenia mal mať z toho výčitky svedomia. Samozrejme to platí iba v prípade ak svojou stavbou nezasahuje do práv napríklad susedov.

 30. A toto je typické pre sprostých slovákov. On porušil, poruším aj ja. No a čo… On nemal stavebné povolenie, nepotrebujem ani ja. On nemal rúško, nebudem mať ani ja. Protizákonný postup budem obhajovať protizákonným postupom. Keby každý začal od seba, lepšie by to tu vyzeralo.

 31. Anonym 12. januára 2021, 11:46 – nie, v zasade nestara. Na to je tu samosprava.

  Zaregistrovali ste niekedy pred volbymi v mojich clankoch odporucanie rozmyslat pri hlasovani, komu date hlas? Zvyknem pisat, ze treba rozmyslat, hodnotit minulost kandidata, jeho charakter, konanie a napr. aj sposoby nadobudania majetku.

  Ked ma niekto uz v genoch po predkoch ziskanie majetku aj od ludi, ktori nasledne skoncia v plynovej komore, je dost velky predpoklad, ze bude konat obdobne, len sofistikovanejsie…

  Samosprava uz z nazvu spravuje veci verejne sama a to na zaklade rozhodnuti vacsiny volenych zastupcov. Tito maju konat v zaujme obcanov. Ak ale niektori (vacsina) poslancov je zavisla na financnych dotaciach pre svoje zabavky, kluby, OZ a pod., ich charakterove vlastnosti a cest su podriadene heslu „Vyhraj volby a mozes vsetko“, vysledky su take, s akymi nasledne zopar ludi chce zabojovat, aby nase deti neboli otrokmi zmrdov, ktori dopustia to, co vidime na fotografiach k tejto problematike.

 32. znôška sprostostí..
  Ak má člen komisie na vyhodnotenie verejného obstarávania námietky – má povinnosť sa vysloviť počas komisie a námietka MUSÍ byť súčasťou Zápisnice z komisie.
  Zároveň má byť Zápisnici odsek „či všetci členovia komisie podpísali bez námietok“ – čo teda bolo vo vašej zápisnici ?? – či už v Zápisnici na vyhodnotenie splnenia podmienok (konkrétne či uchádzač splnil podmienky aby sa mohol účastniť VO), alebo z komisie na vyhodnotenie ponúk (teda už konkrétnych cenových ponúk od uchádzačov) ?
  Ako bola táto konkrétna zákazka obstarávaná ? (podľa akého § ZVO ste postupovali?
  Kde a kedy boli zverejnené súťažné podklady?

 33. odporúčam podať podnet na úrad pre verejné obstarávanie, obzvlášť ak bol prihlásený jediný uchádzač. Zaváňa to požiadavkou vypracovanou pre konkrétneho uchádzača.
  Prečo nebola podaná námietka a/alebo žiadosť o nápravu, ak ste vedeli že „ňiečo nie je OK“ ? napr. v súlade s § 164 ods. 1 ZVO

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najnovšie články